JOGI NYILATKOZAT

Felhívjuk kedves Partnereink figyelmét, hogy ezen weboldal kizárólagos tulajdonosa a JUHASBRO KFT.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, amely weboldalon található Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszeren keresztül történő vásárlás feltételeit tartalmazza. Jelen weboldalt Ön kizárólag abban az esetben használhatja, ha elfogadja az alábbi általános szerződési feltételeket. Ezért kérjük, ha nem ért egyet a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakkal, akkor ne használja ezt a weboldalt, és az azon található Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszert!

A JUHASBRO KFT. jogosult a jelen Szerződési Feltételekben rögzített általános feltételektől eltérő kikötéseket az adás-vételi vagy szállítási szerződésben érvényesíteni. A JUHASBRO KFT. fenntartja a jogot arra, hogy a jelen feltételeket (a termékválaszték, az alkalmazandó jogszabályok, beszerzési lehetőségek, feltételek, árak változása vagy bármely más okból) bármikor, a Partnernek küldött értesítés nélkül módosítsa.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – az JUHASBRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7630 Pécs, Remény u. 32.,cégjegyzékszám: 02-09-075932, adószáma: 22731593-2-02, e-mail: juhasbro@gmail.com tel.: +36 20/9 837-536) – a továbbiakban: Szolgáltató – és a JUHASBRO KFT. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Partner – a továbbiakban: Partner – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Általános tudnivalók
1.1. Az ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.juhasbro.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszeren (a továbbiakban: Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszer) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.
1.2. Az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – továbbiakban: Ektv. – szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.
1.3. Az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.4. Az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszer szolgáltatásait csak azon Partner veheti igénybe, aki a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Regisztrált Partnerek a Weboldalra kizárólag a nekik szóló vevőkód és jelszó megadásával léphetnek be. A vevőkód, valamint a jelszó elvesztéséből adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal olyan bizalmas adatokat is tartalmazhat, amelyet kizárólag a vevőkódhoz tartozó Partner ismerhet meg, ezért azt a Partner harmadik személy számára nem szolgáltathatja ki, egyben köteles ezen adatoknak harmadik személyekkel szembeni védelméről is gondoskodni.
1.5. Az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben található termékek, lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek védettek, az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszer elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő Partner nem tehet semmilyen olyan kereskedelmi, gazdasági vagy erkölcsi intézkedést, amely az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben feltüntetett termékek jó hírnevét sérti, vagy veszélyezteti.
1.6. A Weboldalon, és az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben megtalálható információk lógók, márkanevek, védjegyek, licencek és szellemi termékek bármilyen célból történő másolása és felhasználása szigorúan tilos, kivéve abban az esetben, ha erre a felhasználó a Weboldal tulajdonosától írásos engedélyt kap. A Weboldal tulajdonosának jogában áll, a jelen pontban szabályozott kötelezettség megszegése esetén, ebből eredő mindennemű vagyoni és nem vagyoni kárának megtérítését követelni, és ezzel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárást kezdeményezni.
1.7. A Weboldal tulajdonosa szívesen fogad tevékenységével összefüggésben bármilyen véleményt, hozzászólást, ötletet, amelyeket azonban nem köteles bizalmas információként kezelni, és nem vállal semmilyen felelősséget az ilyen módon tudomására jutott adatok, információk felfedésével és használatával kapcsolatban.
1.8. Szolgáltató telefonos Ügyfélszolgálatának az elérhetőségei:
Telefon: +36 20/ 9837-536
Telefax: +36 72/ 329-908
Postacím: 7630 Pécs, Remény u. 32.
Internet cím: www.juhasbro.hu
E-mail: juhasbro@gmail.com

2. Megrendelés, a Felek közötti szerződés létrejötte
2.1. Szolgáltató tájékoztatja Partnereit, hogy az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben feltüntetett termékekre a leadott megrendeléseket a Szolgáltató csak a készlet erejéig tudja teljesíteni.
2.2. A rendelések leadásának időpontja (dátum, óra, perc) rögzítésre kerül, és a rendelések feldolgozása a beérkezések sorrendjében történik.
2.3. Az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben fellelhető széles áruféleségek és árucsoportok miatt a könnyebb tájékozódás érdekében a termékek kiválasztására többszintű menüstruktúra, a termékek témakörönként való csoportosítása került kialakításra. A témakörökre kattintva jelennek meg a termékcsoportok, majd azokon belül a konkrét termékek. A keresett termék a konkrét cikkszám ismeretében is beazonosítható.
2.4. Az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszerben nem csupán a termékek fényképe, hanem a főbb logisztikai adatok is feltüntetésre kerültek, amelyek megkönnyítik a Partnerek üzletének, vevőkörének legmegfelelőbb termékek kiválasztását.
2.5. A rendeléshez a Partnernek a termékcsoportoknál a megfelelő termék mellé kell beírnia a kért darabszámot a minimum rendelési mennyiségek figyelembevételével.
2.6. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.
2.7. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban a Partnereknek kérdése merülne fel, Szolgáltató Ügyfélszolgálata készséggel áll rendelkezésükre. A Szolgáltató az általa forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeli.
2.8. Amennyiben a Partner valamilyen adminisztratív hiba következtében nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – köteles jelezni Szolgáltató Ügyfélszolgálata számára, és a Szolgáltató köteles a használati utasítást pótolni.
2.9. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Partnertől és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
2.10. A Partner a megrendelés leadásával ismételten kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.11. Szolgáltató a Partner megrendelésének fogadásáról a Partner felé elektronikus úton visszaigazolást küld.
2.12. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Partnerhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A visszaigazolás akkor is megérkezettnek tekintendő, amennyiben a Partner hiányos vagy hibás e-mail címet ad meg a regisztráció során és a Szolgáltató erre a címre a visszaigazolást elküldi.
2.13. A Felek között az áru megvásárlásával kapcsolatban ilyen formában létrejött szerződés magyar nyelven létrejött, írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató köteles iktatni, és annak létrejöttét követő 5 évig megőrizni.

3. Árak
3.1.A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza! A termékek vételára a kiszállítás költségét is tartalmazza, a postai úton történő Express szállítás esetét kivéve.
3.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Szolgáltató bár gondosan ellenőrzi a Weboldalon lévő termékek árait, fenntartja magának a jogot bármely nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint olyan árváltoztatásra, amelyet jelentős jogszabály módosítás indokol. A Weboldal működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, egyértelműen tévesen megjelent árakért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, minőségi vagy egyéb problémákból adódóan egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.
3.3. Szolgáltató minden rendelésnél, a Partnernek kedvezményeket az adott rendelés értéke alapján biztosítja és a számlán kerül feltüntetésre.
Az aktuális kedvezményeket az általános tájékoztató tartalmazza.
3.4.Kérjük, a megrendelés elküldése előtt akkor is olvassa el az Online Kereskedelmi Megrendelő Rendszer feltételeit, ha azt a korábbiakban már használta.

4. Szállítás és Fizetés
4.1. A termékek szállítása a megrendelés időpontjában hatályos feltételek szerint történik.
4.2. A megrendelt áru kiszállítását a Magyar Posta MPL szolgáltatása igénybevételével 24 órás időgaranciás küldeményként teljesítjük.
4.3. A megrendelt termékeket a Magyar Posta az összekészítést követő 1 munkanapon belül Magyarország teljes területén házhoz szállítja. A megrendelt termékeket a Szolgáltató minden esetben úgy csomagolja, hogy a Magyar Posta csomagszállítási feltételeinek megfeleljen, azaz a megrendelt áru tömege csomagolással együtt nem haladhatja meg a 30 kg-ot, méretei nem léphetik át az 1m x 1m x 1m –t. Amennyiben a megrendelt termék terjedelme átlépi a fenti paramétereket és nem lehetséges, a megrendelt termékek több csomagra való bontása, az adott megrendelés kiszállításához az MPL szállítás igénybevételére nincs lehetőség.
Az MPL szállítás aktuális díjait és a többletszolgáltatásokat az általános tájékoztató tartalmazza.

Díjmentesség:
Nettó 50.000,- Ft feletti megrendelés esetén a Szolgáltató nem számít fel szállítási költséget, azaz a szállítási költséget a Szolgáltató átvállalja a Partnertől.
4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató a Partnernek a telephelyén teljesíti.
4.5. MPL szállítás esetén Partner a csomag átvétele során köteles a csomagon feltüntetett megrendelésszámot és a csomagazonosító ragszámot ellenőrizni. A csomag átvételét követően Partner köteles a termékeket tételesen átvenni és mennyiségi eltérés vagy minőségi probléma esetén azt 24 órán belül Szolgáltató felé e-mailen jelezni a juhasbro@gmail.com címre. Ennek elmulasztása esetén reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.
4.6. MPL szállítás esetén a megrendelt árut tartalmazó csomaghoz a Szolgáltató minden esetben köteles mellékelni a megrendelt termékekről kiállított számlát, és egy válaszborítékot, melynek a 2. példányát aláírva és bélyegzővel ellátva az átvételt követő munkanapon a mellékelt válaszborítékban a Partner köteles a Szolgáltató részére ajánlva visszaküldeni.
4.7. A termékek ellenértékének megfizetése a Szolgáltató által kiállított számla alapján utánvét vagy átutalással történik. Utánvét esetén kézbesítéskor történik a fizetés, utalásos vásárlásnál a számlán meghatározott fizetési határidőre banki átutalás útján.
4.8. A 86/1990/XI.14/Korm. rendelet értelmében a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres szorzata.

5. Jótállás, szavatosság
5.1. Szolgáltató az általa értékesített árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást, és szavatosságot vállal.
5.2. A Szolgáltató a megvásárolt termékre, abban az esetben, ha a termékről felbontás után kiderül, hogy az bizonyítottan gyártási hibás, és a hiba az átvételt megelőzően keletkezett, a készlet erejéig cserét biztosít, vagy a terméket visszavásárolja.
A csere illetve visszavásárlás feltétele, hogy a vevő az átvételt követő 48 órán belül írásban jelezze, ezen hibás termékeket a juhasbro@gmail.com e-mail címen. A csere vagy visszavásárlás további feltétele, hogy a visszavásárolandó termék ép, csomagolása és állaga hibátlan, tiszta, minden szennyeződéstől, árcímkétől mentes és a termék egyértelműen beazonosítható legyen. Több termék cseréje vagy visszavásárlása esetén feltétel, hogy a termékek cikkszámonként össze legyenek komissiózva.

6. Az Elállás joga, módja, következményei
6.1. Amennyiben a Partner a termék házhozszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 8 munkanapon belül, indoklás nélkül megteheti. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A Partner az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen, tiszta, szennyeződés és árcímkétől mentes állapotban kell a számlával együtt visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag átadás kori állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú,ép csomagolású és állagú, hibátlan, tiszta, minden szennyeződéstől, árcímkétől mentes, egyértelműen beazonosítható termék, több termék esetén cikkszámonként összekomissiózott) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban a Partnernek kell gondoskodnia. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot 8 munkanapon belül elküldeni, egyúttal gondoskodnia kell a termék mihamarabbi visszajuttatásáról. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Partnertől az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését. Amennyiben a vásárló eláll a vásárlástól és a kiszállítás díjmentes volt, akkor a szállítási díj kiszámlázásra kerül!
6.2. Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.

7. Adatvédelmi nyilatkozat
7.1. Szolgáltató megfelelő elővigyázatossági intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megőrizze Partnerei személyes adatainak biztonságát. Kellő fizikai és elektronikus eljárásokat léptet érvénybe a begyűjtött információk védelmére. Az JUHASBRO KFT. bármely - a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben a Partner bármely személyes adatát eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje. A Szolgáltató felhívja Partnerei figyelmét arra, hogy az JUHASBRO KFT. weboldalairól egyéb szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve a Partnerek adatainak biztonságáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén a Szolgáltató javasolja, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról. A JUHASBRO KFT. nem vállal felelősséget a weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használat kieséssel kapcsolatos károkat is. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy jelen weboldalt saját belátása szerint megváltoztassa, vagy megszüntesse.

8. Egyéb
8.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
8.2. A Szolgáltató jogosult a Partner által megadott e-mail címre a újdonságokkal akciókkal és egyéb hírekkel kapcsolatban hírlevelet küldeni. Amennyiben Partner hírlevelet nem szeretne fogadni ezt a juhasbro@gmail.com címre küldött e-mail -el köteles lemondani.
8.3. A fent leírtak megszegéséből eredő jogvita eldöntésére a felek kikötik a Pécs Városi Bíróság ill. a Pp. Hatásköri szabályainak figyelembevételével Baranya Megyei Bíróság illetékességét.
8.4. További kereskedelmi feltételeinket az oldalunkon megtalálható tájékoztató tartalmazza.

Nyilatkozat

A Partner kijelenti, hogy a fent leírt általános szerződési feltételeket megismerte, megértette, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A feltételeket elfogadom.


A juhasbro.hu online felület árai minden esetben nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Akcióink a készlet erejéig érvényesek.